AROMATERAPIE A BARVY

Chceme-li opravdu do hloubky porozumět vztahům mezi barvami a éterickými oleji, nezbývá, než začít hodně zeširoka a zabrousit i do (zdánlivě) vzdálených oblastí poznání.

Nejprve k BARVÁM.

Barvy jsou každodenní součástí našeho života, ale odpověď na to, co je to vlastně barva, není tak jednoduchá. Naše dosavadní poznání říká, že jednotlivé barvy jsou energie určité frekvence, které jsou obsaženy v denním světle. Barvu vidíme díky tomu, že světlo naráží na jednotlivé objekty, které mají různou strukturu a pohlcují a naopak odrážejí jen určité frekvence. Tak vidíme pouze část denního světla, která se nám jeví jako barva. V prostoru, kde energie světla nenaráží na žádné objekty, je tma.

Každý jen trochu citlivý člověk dokáže vnímat vliv barev na jeho emoce, nálady i chování. Tohoto vlivu se odedávna využívalo k léčení a harmonizaci. Avšak teprve v posledních letech nám průlomová práce švýcarského vědce Hanse Coustoa otevřela hlubší pochopení vlivu barev na naší existenci na Zemi. Hans Cousto vyšel ze základní charakteristiky všech nebeských těles v naší Sluneční soustavě, z jejich rotace. Všechny objekty Sluneční soustavy rotují v pevných cyklech kolem Slunce, kolem vlastní osy nebo v případě měsíců kolem mateřských planet. Ze znalosti trvání podobného cyklu lze spočítat frekvenci. Frekvence udává počet opakování určitého jevu v určitém časovém úseku. Ještě srozumitelněji - kolikrát za určitý čas projde kosmické těleso daným bodem své oběžné dráhy.

Jednotkou pro měření frekvence je 1 Herz. 1 Hz vyjadřuje 1 opakování jevu za 1 sekundu. Tímto způsobem lze vypočítat z oběžných dob nebeských těles jejich frekvenci v Hz.

Pro lepší pochopení se nabízí příklad výpočtu frekvence 1 otočení Země kolem své osy, tj. pozemského dne. Abychom mohli určit frekvenci v Hz, je třeba vypočítat, kolik sekund má 1 den. To je 24 x 60 x 60 = 86 400 sekund. Otočení Země kolem své osy se děje 1 krát za 86 400 sekund. Frekvenci spočítáme vydělením:  1 : 86 400 = 0,000 011 574 074 Hz.

Toto je frekvence každodenního pozemského vlnění, která je zcela mimo rozsah vnímání našimi smysly. Hanse Coustoa napadlo, zacházet s touto frekvenci jako se zvukem a začal převádět základní frekvenci přes oktávy (nízké i vysoké C je stále C, má stejnou kvalitu). Matematicky má tón oktávy dvojnásobnou frekvenci než výchozí tón. Po 24 oktávách dosáhl frekvence 194,18 Hz, což je oblast slyšitelného rozsahu a odpovídá notě G. Po dalším převádění se u 65 oktávy dostal k frekvencím viditelného spektra, které vnímáme jako jasně červenou barvu.

Tímto matematickým a univerzálně platným postupem jsme získali k frekvenci pozemského dne dva smyslově vnímatelné ekvivalenty. Notu G a jasně červenou barvu. Analogicky lze převést celou Sluneční soustavu do slyšitelné a viditelné formy. Když tento fakt přijmeme, získáme mnohem hlubší pochopení mechanismu působení světla a barev na lidskou existenci.

Pokud jde o VŮNĚ, jsou nepochybně dalším smyslově vnímatelným ekvivalentem dějů ve Sluneční soustavě. Jde o energie, které mají jistě své frekvence a vlnové délky, ale potíž je v tom, že se zatím nepodařilo tyto frekvence exaktně změřit. Neexistují měřicí přístroje a případná měření jsou velmi komplikovaná, už jen pro prchavost čichového vjemu.

Až budeme mít k dispozici změřené frekvence vůní, bude naprosto jasné, které barvy a vůně spolu souvisí, tak jak je to u barvy a zvuku. Zatím nám při zkoumání souvislosti vůní a barev nezbývá, než se opřít o astrologické tradice, které odedávna přiřazovaly určitým planetám určité rostliny a vůně. A jelikož víme, že každá planeta má svůj barevný ekvivalent, můžeme z toho odvodit vztahy barev a vůní éterických olejů. Při studiu různých autorů různých astrologických tradic však nacházíme na poměrně vážné rozpory v přiřazování éterických olejů k planetám. Proto jsou v následujícím přehledu uvedeny pouze nejtypičtější oleje, na kterých se většina autorů shoduje.

 

Než budeme znát přesné frekvence vůní, musíme se při práci s barvami a vůněmi spolehnout na intuici mnoha lidí před námi a především na svou vlastní. To dělá koneckonců tuto práci tolik zajímavou a nutí nás stále zapojovat naší racionalitu i iracionalitu, spojovat znalosti, myšlení, vnímání, cítění i naslouchání. Učí nás vědět i důvěřovat.

PaeDr. Lenka Bendová