• Česká aromaterapeutická společnost vznikla v roce 2012 jako občanské sdružení, jehož náplní je sdružovat a vzdělávat aromaterapeuticky zaměřené osoby a společnosti.
 •  Usilujeme o šíření pravdivých informací a rozšiřování znalostí o problematice aromaterapie a to formou aktivní spolupráce s ostatními subjekty zabývající se aromaterapií na mezinárodní úrovni jak ve formě článků zpřístupněných na našem webu, ale i naší aromaterapeutické školy, kurzů a individuální výuky.
 • Vyhledáváme nejnovější studie a poznatky týkající se aromaterapie, ale i dalších přidružených a neméně významných terapeutických nauk ověřených staletími.
 • Esenciální oleje lze použít mnoha různými způsoby a pro mnoho různých účelů. Proto se snažíme o šíření správných a pravdivých postupů v aromaterapii, vyvracíme nepřesné informace, které kolují na facebookových skupinách, aromaterapeutických školách, kurzech a na dalších mediálních postech včetně prodejních e-shopech.  
 • Aktivně pracujeme na uspořádání seminářů na území České republiky s mezinárodně uznávanými odborníky z celého světa.
 • Naše společnost poskytuje kvalitní informace a vzdělání  tím, že nabízí komplexní objektivní zdroj pro odborné i laické zájemce v aromaterapii.     
 •  

STANOVY občanského sdružení 
ČESKÁ AROMATERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST

Čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení je: ”ČESKÁ AROMATERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST” (dále jen ”sdružení”).
 2. Sídlem sdružení je Praha, U Nikolajky 820/4, 150 00.
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter sdružení — sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují aromaterapeuti  a zájemci o vzdělávání v oblasti aromaterapie.

Čl. II
Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

 1. zkvalitňování služeb v oblasti aromaterapie
 2. sdružování aromaterapeutů

Vedlejší činnost sdružení je:

 1. poradenství oblasti aromaterapie
 2. vzdělávání v oblasti aromaterapie

Čl. III
Náplň a forma činnosti

 1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.
 2. Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech aromaterapie prostřednictvím:
  1. kooperace s jinými sdruženími majícími shodné či obdobné cíle
  2. poskytování pomoci a poradenství v oblasti aromaterapie
  3. soustřeďování a poskytování informací z oblasti aromaterapie (uvnitř sdružení i vně)
  4. pořádání odborných seminářů a konferencí
  5. pořádání přednášek a školení
 3. Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

Čl. IV
Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba.
 2. Přihlášku ke členství přijímá:
  1. v období do svolání ustavující členské schůze přijetím přihlášky přípravný výbore občanského sdružení
  2. ustavující členská schůze občanského sdružení,
  3. předsednictvo sdružení.
 3. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas členské schůze.
 4. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 5. Členství zaniká:
  1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsednictvu sdružení;
  2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení, v takovém případě členská schůze rozhoduje 2/3 většinou přítomných členů sdružení
  3. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;
  4. úmrtím, zánikem právnické osoby — člena sdružení,
  5. zánikem sdružení
 6. Člen má právo:
  1. účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  2. účastnit se členské schůze, hlasovat na ní, přičemž každý z členů má jeden hlas, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
 7. Člen má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení;
  2. platit členské příspěvky
  3. chránit dobré jméno občanského sdružení
 8. Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

Čl. V
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 1. členská schůze
 2. předsednictvo sdružení
 3. revizor sdružení

Čl. VI
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jedenkrát ročně;
 2. Členskou schůzi svolává předsednictvo písemnou pozvánkou doručenou členům alespoň 5 dnů před konáním členské schůze. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předsednictvo sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 10 dnů od konání zrušené členské schůze náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 3. Členskou schůzi svolá předsednictvo sdružení také tehdy, požádá-li o to písemně  nejméně 1/3  členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 4. Členská schůze
  1. schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení
  2. volí předsednictví a revizora
  3. schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  4. přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
  5. určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;
  6. stanovuje výši členských příspěvků.

Čl. VII
Předsednictvo sdružení, předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Předsednictvo sdružení má tři členy, jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Ze svého středu volí předsedu sdružení a pokladníka, kumulace funkcí není možná. Činnost předsednictva sdružení řídí předseda sdružení.
 2. Předsednictvo sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze předsednictva sdružení jsou volně přístupná členům sdružení.
 3. Předsednictvo sdružení
  1. na nejbližší schůzi projedná věc, o jejíž projednání požádá člen sdružení;
  2. připravuje zprávu o činnosti za minulé období, předkládá účetní závěrku, zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na další období, návrh na úpravu výši členských příspěvků;
  3. připravuje a předkládá ke schválení členské schůzi případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, návrhy na vyloučení členů, apod.
  4. realizuje usnesení členské schůze sdružení;
  5. svolává řádné a mimořádné členské schůze sdružení a sestavuje jejich program.
 4. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou sdružení písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování sdružení další osobě.

Čl. VIII
Revizor sdružení

 1. Revizor sdružení kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím jsou tři roky;
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
 3. Revizor nesmí být členem předsednictva občanského sdružení, má však právo účastnit se všech jednání předsednictva s hlasem poradním.

Čl. IX
Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z vedlejší činnosti sdružení.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.
 3. Předsednictvo je oprávněno přijímat závazky jménem občanského sdružení maximálně do výše hodnoty majetku sdružení v den přijímání závazku.

Čl. X
Okolnosti zániku sdružení

 1. Občanské sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze.
 2. V případě zániku občanského sdružení se provede likvidace, kterou provede likvidátor zvolený členskou schůzí sdružení.